Pogoji poslovanja

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja urejajo pravno-obligacijska razmerja med družbo LINGVA PROIZVODNJA TISKANIH VEZIJ, d.o.o., Podskrajnik 35, 1380 Cerknica, matična številka: 5548632000, ID št. za DDV: SI39490068 (v nadaljevanju: prodajalec), ki v pravnem poslu nastopa kot prodajalec in med pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki ali fizičnimi osebami, ki v pravnem poslu nastopajo kot kupci (v nadaljevanju: vsak posebej kot kupec) blaga in storitev prodajalca.

1.2 Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem (v nadaljevanju skupaj tudi: pogodbeni stranki), razen če se prodajalec in kupec za posamezni primer ne dogovorita drugače. V dvomu se za posebni dogovor med pogodbenima strankama štejejo samo dogovori, ki so sklenjeni v pisni obliki.

1.3 Pogoj za uporabo teh splošnih pogojev poslovanja je, da se je prodajalec v prodajni pogodbi, ponudbi ali drugih dokumentih (v nadaljevanju: pravni posel), na podlagi katerih je bil posel sklenjen, nanje skliceval, s tem pa je bila kupcu dana možnost, da se z njimi seznani, pod pogojem, da so objavljeni tudi na spletni strani prodajalca ali pa izročeni kupcu ob sklenitvi pravnega posla ali pa pred tem.

1.4 Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja ali od njih odstopajo, razen če tako določajo ti splošni pogoji ali v primeru, ko jih prodajalec izrecno pisno potrdi.

2. PONUDBE IN NAROČILA

2.1 Obdobje veljavnosti ponudbe prodajalca je omejeno na sedem (7) dni, razen če je v ponudbi navedeno drugače.

2.2. Naročilo kupca mora biti dano v pisni obliki in poslano na naslov prodajalca po pošti, telefaksu, na njegov elektronski naslov oziroma po ustaljeni poslovni praksi. Naročilo se lahko poda tudi ustno vendar le, v kolikor kupec pred odpremo blaga v celoti poravna kupnino. Naročilo mora vsebovati številko ponudbe ali prodajalčevo serijsko številko (če se izdelki že proizvajajo) in podroben opis izdelka iz cenika. Nadalje mora biti določeno vsaj naslednje: število kosov, želen dobavni rok, kraj dobave, metoda in rok plačila ter obvezne informacije o kupcu.

2.3. Naročilo kupca se hrani na sedežu prodajalca v pisni ali elektronski obliki. Na prošnjo se lahko kupcu omogoči dostop do izvirnika ali pridobitev kopije oziroma se kopijo naročila pošlje kupcu po pošti, elektronski pošti ali telefaksu.

2.4. Tehnična dokumentacija, skice, dizajni, slike in ustrezni opisi, ki so kupcu dostavljeni v fazi ponudbe ali za naročilo, predstavljajo prodajalčevo lastnino. Tovrstna dokumentacija je kupcu na voljo samo za interno uporabo skladno z namenom, za katerega je bila pridobljena. Navedena dokumentacija ostane last prodajalca, kupec pa mora zagotoviti, da tretji nimajo dostopa do te dokumentacije (niti do izvirnika, niti do kopije ali v kakršni koli drugi obliki za razmnoževanje). V primeru zlorabe si prodajalec pridržuje pravico do odškodnine.

3. SKLENITEV IN SPREMEMBA PRAVNEGA POSLA

3.1 Prodajalec bo blago oziroma storitev dobavil oziroma opravil v skladu s pravnim poslom.

3.2 Pravni posel med prodajalcem in kupcem velja za sklenjenega, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko prodajalec prejme od kupca pisno izjavo, da njegovo ponudbo sprejema oziroma da naroča blago oziroma storitev po ponudbi prodajalca.

3.3 Če kupec naroča blago posebnih lastnosti ali posebne storitve (npr. nestandardno blago oz. storitve) se šteje, da je takšno naročilo prejeto šele s trenutkom izrecne prodajalčeve pisne potrditve takšnega posebnega naročila.

3.4 V primeru naročila blaga ali storitev, kjer so tekom izvedbe mogoče spremembe naročila ali je potrebna potrditev končnega izdelka s strani kupca (npr. potrditev pripravljenih vzorcev), se šteje, da je pravni posel dokončno sklenjen po zadnji potrditvi sprememb naročila oziroma vzorcev. V kolikor bi priprava vzorcev blaga ali predpriprava za izvajanje storitev terjala večje stroške, si prodajalec pridržuje pravico do zaračunanja stroškov izdelave vzorcev ali predpriprave v kolikor kupec po pripravi ustreznih vzorcev oziroma predpripravi odstopi od naročila.

3.5 Prodajalec lahko za zavarovanje plačila iz pravnega posla od kupca zahteva dodatna zavarovanja z ustreznim finančnim inštrumentom, dogovorjenim med pogodbenima strankama. V tem primeru pravni posel med prodajalcem in kupcem velja za sklenjenega na dan, ko kupec izpolni zahtevo po zavarovanju ter prodajalcu preda dogovorjeno zavarovanje.

4. CENA IN PLAČILNI POGOJI

4.1 Cene veljajo po ceniku prodajalca, če ni izrecno drugače dogovorjeno med pogodbenima strankama. Vse cene, ki jih ponuja prodajalec, so v EUR ter ne vključujejo DDV.

4.2 Prodajalec si pridržuje pravico, da cene in pogoje, navedene v ceniku, kadarkoli spremeni.

4.3. Če ni posebej drugače dogovorjeno med pogodbenima strankama, je prodajalec za vse posle upravičen enostransko prilagoditi cene v primeru, da se stroški izdelave zaradi dviga cene surovin, materiala, dela ali energije povišajo za 2% ali več v obdobju zadnjih 2 mesecev.

4.4 Če je bil pravni posel sklenjen s sprejemom posamične prodajalčeve ponudbe, velja cena, navedena v ponudbi, razen če kadarkoli med postopkom (od ponudbe do dobave) pride do spremembe naročila s strani kupca ali drugih okoliščin naročila, ki vplivajo na ceno blaga ali storitve (vključno z, vendar ne omejeno na: spremembe količine, spremembe kupčeve tehnične dokumentacije, spremembe tipa materiala, dodatne zahteve glede kakovosti ipd.).

4.5 Prodajalec se zavezuje kupca pisno obvestiti o spremembi cene pred dostavo blaga.

4.6 Prodajalec izda račun za dobavo blaga takoj po izdaji blaga oziroma najpozneje v osmih (8) dneh po izdaji.

4.7 Kupec je dolžan plačati kupnino po posameznem računu/predračunu, skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji na transakcijski račun prodajalca, ki je naveden na računu/predračunu. Rok plačila se šteje za bistveno sestavino pravnega posla.

4.8 Če rok plačila ni dogovorjen s pravnim poslom, začne rok plačila teči z dnem izdaje blaga za blago, ki se prodaja po pariteti EXW, oz. z dnem izdaje računa. Za dan plačila se šteje datum prispetja plačila na transakcijski račun prodajalca.

4.9 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima prodajalec pravico takoj in enostransko odkloniti prodajo blaga oz. izvedbo storitve ter ustaviti vsa naročila in dobave, če kupec dolguje oziroma nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do prodajalca, ne glede na njihovo višino. V tem primeru kupec nosi vse stroške in posledice, vključno z, vendar ne omejeno na morebitno gospodarsko škodo. Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da ima prodajalec pravico enostransko odkloniti dobavo blaga oz. izvedbo storitve na odloženo plačilo, če nastopijo okoliščine, ki močno omajajo zaupanje prodajalca v plačilno sposobnost kupca (npr. občutno poslabšanje finančnega položaja kupca, nelikvidnost kupca, blokada kateregakoli kupčevega transakcijskega računa, uvedba insolvenčnega postopka nad kupcem), če se po oceni prodajalca poslabša boniteta kupca ali če kupec na zahtevo prodajalca ne predloži ustreznega zavarovanja.

4.10 V primeru nastopa katerekoli izmed okoliščin opisanih v točki 4.9, se lahko pogodbeni stranki dogovorita o nadaljnjem medsebojnem poslovanju na način plačila pred dobavo (plačilo po predračunu), prodajalec pa si pridržuje pravico določiti takojšnji datum zapadlosti vseh neporavnanih obveznosti kupca.

4.11 Pogodbeni stranki izrecno izjavljata in soglašata, da lahko prodajalec pobota katerokoli obveznost do kupca s svojimi terjatvami do kupca, ki izvirajo iz njunega medsebojnega poslovanja. O izvedenem pobotu se prodajalec zavezuje pisno obvestiti kupca s predložitvijo ustrezne specifikacije terjatev, ki so s pobotom prenehale.

4.12 V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila ter vse stroške, povezane z izterjavo plačila in opominjanjem. Za vsak opomin, ki ga pošlje kupcu zaradi zamude pri plačilu, lahko prodajalec zahteva nadomestilo stroškov opomina v višini 50,00 EUR.

4.13 Če ima kupec neporavnane dolgove ali zamuja s plačilom, ima prodajalec pravico kupčeva plačilna sredstva uporabiti za poplačilo kupčevih starejših in neporavnanih dolgov, vključno z obrestmi in morebitnimi stroški izterjave.

4.14 Kupec, ki prihaja iz države članice EU in zahteva oprostitev plačila DDV, mora predložiti vso potrebno pravno dokumentacijo, ki prodajalcu omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih in finančnih (davčnih) zahtev glede oprostitve plačila DDV. To se nanaša zlasti na dokazilo o dobavi blaga znotraj Evropske unije, ID za DDV ali kakršno koli s kupcem povezano posebno oprostitev plačila davka.

5. DOBAVNI ROK

5.1 Prodajalec bo kupcu dobavil dogovorjene količine in vrste blaga oz. opravil storitev v dogovorjenem roku in v skladu z dogovorjeno pariteto. Dobavni rok začne teči od sklenitve pravnega posla ali od datuma končne spremembe naročila v primerih iz točke 4.4 teh splošnih pogojev poslovanja.

5.2 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe dogovorjenega dobavnega roka v primeru spremembe naročila s strani kupca ali v primeru nepredvidljivih ovir, do katerih ne pride po prodajalčevi volji in narava katerih bistveno vpliva na izpolnitev dolžnosti. Prodajalec je dolžan kupca nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju tovrstnih ovir. Na osnovi tovrstnih ovir, o katerih je bil kupec obveščen, slednji nima pravice zahtevati odškodnine za nastalo škodo zaradi prekoračitve dobavnega roka.

5.3 Informativni ter nezavezujoči dobavni rok za standardne kose blaga je štiri (4) tedne od sklenitve pravnega posla. Standardni kosi blaga v smislu prejšnjega stavka so tisti, za katere je pri prodajalcu že odprta serijska številka, so bili proizvedeni že v najmanj eni seriji (vzorčni izdelki niso vključeni) ter pod pogojem, da je zagotovljen nakup vhodnih materialov (standardni materiali so na zalogi ali z dobavnimi roki krajšimi od štirih (4) delovnih dni).

5.4 Zaradi nihanja obsega naročil se dobavni rok potrdi za vsako naročilo posebej s potrdilom naročila. Kupec lahko v roku 3 koledarskih dni poda pripombe na potrditev naročila (cena, dobavni rok). Kupec se strinja s potrditvijo naročila, v kolikor ne odgovori na potrditev v dogovorjenem roku 3 koledarskih dni. Spremembe po sprejeti potrditvi naročila (preklic, sprememba načrtov izdelka, sprememba količine, cene, …) niso dovoljene. Kupec v celoti nosi stroške spremembe, v kolikor se odloči za spremembe naročila v količini ali vsebini po pretečenem roku za potrditev naročila.

5.5. Proizvajalec si pridržuje pravico do ustreznega povišanja cene, če kupec zahteva krajši dobavni rok od standardnega.

5.6. Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če se stranki o tem nista dogovorili s posebno klavzulo (npr.: »ne pozneje kot« ipd.).

6. KRAJ IN NAČIN DOBAVE

6.1 Če ni posebej drugače dogovorjeno med pogodbenima strankama, prodajalec prodaja blago po pariteti EXW skladišče na sedežu prodajalca (INCOTERMS 2010).

6.2 Če ni določeno drugače s temi splošnimi pogoji poslovanja ali z dogovorom med pogodbenima strankama, se za prenos odgovornosti za blago (nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga in odgovornost za škodo), skladno z dogovorjeno pariteto, uporabljajo določila trgovinskih klavzul Incoterms 2010.

6.3 Če kupec ne prevzame blaga v dobavnem roku, ga prodajalec najprej pisno opozori na prevzem tega blaga. Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku pet (5) delovnih dni od prejema opozorila ne prevzame naročenega blaga, se šteje blago za prevzeto, prodajalec pa ima naročeno blago pravico zaračunati kupcu in mu hkrati zaračunati tudi morebitne dodatne stroške skladiščenja, predelave ali uničenja tega blaga. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo.

6.4 V primeru paritete, po kateri so stroški prevoza vključeni v ceno, prodajalec odgovarja za izgubo dostave samo, če je bilo reklamirano blago zavrnjeno že na prevoznem sredstvu in če je bilo dokumentirano, da je bila reklamacija vložena pred raztovarjanjem. V primeru reklamacije zaradi poškodbe med prevozom se mora prevoznik podpisati na zapisnik ali k opombi na prevzemnem dokumentu ob prevzemu blaga, priskrbeti pa je treba tudi slikovne dokaze o poškodbah blaga še na prevoznem sredstvu. Kupec mora prevoznika in prodajalca obvestiti o poškodbah ali izgubi pošiljke.

6.5 V primeru paritete, po kateri so stroški prevoza oziroma poštnine vključeni v ceno, pošiljka pa je poslana preko Pošte Slovenije ali preko drugega paketnega dostavljavca, je kupec dolžan izgubo, poškodbo in druge pomanjkljivosti glede pošiljke reklamirati v skladu s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije oziroma splošnimi pogoji paketnega dostavljavca, v nasprotnem primeru reklamacija ne bo upoštevana.

6.6 Prodajalec ni odgovoren za škodo ali stroške in ni dolžan sprejeti reklamacij, povezanih z napačno napeljavo ali montažo izdelka.

7. EMBALAŽA

7.1 Standardna embalaža za varovanje pred poškodbami med transportom blaga je vključena v ceno blaga. V primeru posebnih zahtev glede embalaže nosi vse stroške kupec.

7.2 Če je blago zapakirano na paletah, se palete zaračunajo kupcu. Kupec lahko palete vrne prodajalcu v roku petih (5) delovnih dni od dneva prevzema blaga, prodajalec pa kupcu izda dobropis.

7.3 Odstranjevanje embalaže po uporabi (iz skladišča / gradbišča / drugje) ne predstavlja stroškov za prodajalca.

7.4. Kupčeva embalaža se vrne ob dostavi ali se zaračuna stroške uničenja.

8. REKLAMACIJE in ODGOVORNOST

8.1 Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled blaga nemudoma po prejemu blaga. Morebitne očitne napake je kupec dolžan reklamirati pisno z reklamacijskim zapisnikom takoj ob prevzemu, najkasneje pa v petih (5) delovnih dneh po odpremi blaga, sicer se šteje blago za sprejeto in poznejše reklamacije vidnih napak niso več možne. Zapisnik, s katerim se reklamira napake na blagu, nastale med prevozom, mora podpisati tudi prevoznik, vse poškodbe pa je potrebno dokumentirati s fotografijami tako, da je razvidno, da je prišlo do poškodb med prevozom.

8.2 Za blago, prevzeto osebno v skladišču prodajalca, se ne priznava količinskih reklamacij.

8.3 Skrite napake mora kupec grajati nemudoma, ko je napako opazil. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku šest (6) mesecev od prevzema blaga oz. storitev.

8.4 Prodajalec upošteva reklamacije kupca le, če so podane pisno, pravočasno in so utemeljene v smislu določb Obligacijskega zakonika. Reklamacije so vedno pisne, poslane s priporočenim pismom na poslovni naslov prodajalca, vključno z reklamacijskim zapisnikom in kopijo računa ter podrobnim opisom poškodbe ali napake na izdelku, prodajalcu pa mora kupec omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku najmanj desetih (10) delovnih dni po prejemu reklamacije. Prodajalec ni dolžan obravnavati neustrezno oziroma nepopolno dokumentiranih reklamacij.

8.5 Prodajalec se je dolžan odzvati na reklamacijo in začeti postopek reševanja reklamacije, kakor hitro je mogoče, najpozneje pa v roku desetih (10) delovnih dni od dne prejema obvestila o reklamaciji. Reklamacija mora biti rešena v razumnem roku, to je takšnem, ki je objektivno potreben, da se opravijo postopki, potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in rešitev reklamacije.

8.6 Kupec ne sme vrniti prodajalcu reklamiranega blaga brez njegovega predhodnega pisnega soglasja. Kupec je dolžan blago zadržati do rešitve reklamacije in z njim ravnati skrbno, sicer ima prodajalec pravico reklamacijo zavrniti.

8.7 Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve reklamacije v naslednjih primerih:

8.8 V primeru utemeljene reklamacije ima prodajalec izbiro, da napako odpravi, ali pa da opravi nadomestno izpolnitev. Prodajalec določi, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu, ali pa bo znižal kupnino, na podlagi česar prodajalec izstavi dobropis.

8.9 Prodajalec ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ne za neposredno ne za posredno, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud ali napak pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca, razen v kolikor je prodajalec ravnal naklepno ali z veliko malomarnostjo.

8.10 Za škodo, ki ni nastala neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za posredno škodo oziroma stroške, za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti ne velja, če je škoda povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti. Izključitev odgovornosti velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

8.11 Vrednost kupčevega zahtevka iz naslova reklamiranega blaga in/ali škode zaradi napak ali/in zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ne more biti višja od vrednosti dobavljenega blaga.

9. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

9.1 Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu, in sicer vse dokler kupec ne plača celotne kupnine in vseh morebitnih ostalih obveznosti, ne glede na njihov temelj.

9.2 V primeru napeljave ali montaže prodajalčevih izdelkov na druge izdelke, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi do dela teh izdelkov ali do sorazmernega dela novega izdelka. To velja tudi v primeru, kadar kupec blago dodela, predela, vgradi ali na drug način spremeni identiteto blaga.

9.3 Kupec mora pravilno skladiščiti in ustrezno zaščititi blago, ki je predmet prodajalčeve lastninske pravice pred neugodnimi vremenskimi vpliv, požarom, tatvino itd.

9.4 Če kupec v tem času proda blago ali druge izdelke, na katere je bilo blago napeljano ali montirano v smislu točke 9.2, katerikoli tretji osebi, odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova te prodaje. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, je dolžan naslednjega dne izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v celoti ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma povratno odstopiti kupcu.

9.5 Če je proti kupcu razglašen stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek prisilne poravnave, prodajalec obdrži lastninsko pravico na blagu v znesku vseh neplačanih terjatev prodajalca do kupca, izhajajoče iz dobave blaga ali opravljanja storitev.

9.6 Če je plačilo dobavljenega blaga zavarovano s finančnimi instrumenti, prodajalčeva lastninska pravica preneha samo po kupčevem plačilu ali po uspešni uveljavitvi zavarovalnega instrumenta.

9.7 Če kupec ne spoštuje medsebojnih dogovorov, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pravnega posla, razen če to ob prevzemu blaga izrecno pisno izjavi.

9.8 Pridržek lastninske pravice iz poglavja 9. velja za vse blago, ki ga proda prodajalec, ne glede na to, ali je pridržek lastninske pravice zapisan na izdanem računu za dobavljeno blago.

10. GARANCIJA

10.1 Če prodajalec za delovanje izdelka jamči z garancijo, veljajo za uveljavljanje reklamacij pogoji, navedeni v garancijskem listu ali na računu.

10.2 Garancija ne velja za izdelke, ki niso plačani ali so poškodovani med prevozom ali zaradi nestrokovne montaže ali uporabe pod pogoji, ki so nenormalni glede na podatke iz povpraševanja ali naročila kupca in v primeru neupoštevanja prodajalčevih navodil za uporabo, montažo in vzdrževanje.

10.3 V primeru zamude pri prevzemu blaga po krivdi kupca, začne teči garancijska doba z dnem, ko kupec pride v zamudo.

11. VIŠJA SILA

11.1 Prodajalec ni dolžan opraviti storitev oz. dobaviti kupcu pogodbenih količin in vrst blaga niti izpolniti dobavnega roka v primeru višje sile. Prodajalec je tudi prost odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi višje sile. Za višjo silo veljajo okoliščine, do katerih je prišlo zaradi vzroka, ki je bil izven narave stvari, in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti ali se mu izogniti (nepredvidljivo in neobvladljivo zunanje dogajanje).

11.2 O nezmožnosti izpolnitve pravnega posla zaradi nastopa višje sile mora prodajalec obvestiti kupca pisno.

11.3 V času trajanja višje sile pogodbene obveznosti strank mirujejo, razen obveznost plačila za že dobavljeno blago oz. že opravljeno storitev.

11.4 Če traja višja sila več kot en (1) mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pravnega posla. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pravnega posla s pisnim obvestilom drugi stranki.

12. ODSTOP OD PRAVNEGA POSLA

12.1 Prodajalec lahko odstopi od pravnega posla brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

 1. če kupec ne izpolni/ izpolnjuje prevzetih obveznosti iz pravnega posla ali jih krši in tega ne stori oziroma ne odpravi kršitve niti v dodatnem roku po predhodnem opominu s strani prodajalca;
 2. če kupec v rokih in na način iz pravnega posla oz. sprejete ponudbe ne izvršuje plačil tudi po opominu prodajalca;
 3. če kupec na prodajalčevo zahtevo ne priskrbi ustreznega zavarovanja plačila ali dodatnega zavarovanja plačila ali popravljene metode plačila;
 4. če je nad kupcem uveden stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma postopek prisilne poravnave ali postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku;
 5. če postane kupec po oceni prodajalca insolventen, čeprav insolventnost ni bila ugotovljena s sodno odločbo, ali če obstoje drugi razlogi, iz katerih lahko prodajalec utemeljeno sklepa, da kupec ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti;
 6. če kupec preneha s poslovanjem;
 7. če je bil proti kupcu izdan sodni izvršilni nalog za plačilo dolga ter so njegovi računi zaradi tega blokirani več kot tri (3) dni;
 8. če po oceni prodajalca pride do takšnega negativnega razvoja v ekonomskem, pravnem ali kadrovskem položaju kupca ali nastopijo druge takšne okoliščine, zaradi katerih bi prodajalec prišel ali bi utegnil priti v bistveno neugodnejši položaj, ali ki bi močno omajale zaupanje prodajalca v kupca in/ali njegovo sposobnost izpolniti obveznosti, oziroma ki bi utegnile kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje kupčevih obveznosti;
 9. v primeru spremembe kontrole pri kupcu;
 10. v kolikor so se okoliščine posla toliko spremenile, da z njimi ni več moč doseči prvotnega namena, zaradi katerega je bil pravni posel sklenjen;
 11. v drugih primerih, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja oz. v medsebojni pogodbi ali v drugih primerih, navedenih v ponudbi prodajalca.

12.2 V primeru odstopa od pravnega posla s strani prodajalca je kupec dolžan prodajalcu plačati zapadle in neporavnane obveznosti, vse do tedaj dobavljeno blago in opravljene storitve ter v primerih iz alinej a), b), c), d), e), f), g) in h) iz točke 12.1 povrniti vse stroške in škodo, ki je prodajalcu zaradi odpovedi nastala.

12.3 Kupec lahko odstopi od pravnega posla v naslednjih primerih:

 1. če prodajalec postane nezmožen za izpolnitev;
 2. če je izvedba predmeta pravnega posla odložena zaradi višje sile in se pogodbeni stranki ne moreta dogovoriti o nadaljnji usodi pravnega posla v skladu s točko 11.4;
 3. če namerava kupec ustaviti prodajo prodajalčevih izdelkov, ki jih prodajalec kot nestandardne izdeluje posebej za kupca v daljšem časovnem obdobju, pod pogojem, da poplača vse odprte obveznosti ter obveznosti do prodajalca, ki še niso zapadle, in da kupi vse dele, proizvedene skladno z vsemi tipi naročil kupca (tudi okvirna naročila ali napovedi).

12.4 Izjavo o odpovedi oz. odstopu je potrebno podati s priporočeno poštno pošiljko in začne veljati z dnem vročitve nasprotni pogodbeni strani, v primeru nezmožnosti vročitve pa z dnem prvega poskusa neuspele vročitve priporočene pošiljke.

12.5 V primeru prenehanja pravnega posla iz kakršnegakoli razloga ostanejo v veljavi vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, pridobljene ali nastale v času njegove veljavnosti, v kolikor pravni posel ali splošni pogoji poslovanja ne določajo drugače. Določba te točke ne posega v nobene druge pravice, ki bi jih pogodbena stranka imela na podlagi veljavnih predpisov.

13. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI in OSEBNIH PODATKOV

13.1 Pogodbeni stranki sta dolžni varovati poslovne skrivnosti druge pogodbene stranke, s katerimi se seznanita v povezavi z izpolnjevanjem svojih dolžnosti, ki izhajajo iz poslovnega odnosa skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja, ter teh poslovnih skrivnosti ne smeta razkrivati nepooblaščenim tretjim strankam.

13.2 Poslovne skrivnosti vključujejo vse dokumente in podatke, povezane s pravnim poslom ter vse poslovne odnose, ki izhajajo iz le-tega. Za poslovno skrivnost poleg podatkov, določenih s splošnimi akti obeh pogodbenih strank, veljajo tudi vsi podatki, ki bi očitno povzročili precejšnjo škodo, če bi jih razkrili nepooblaščenim strankam.

13.3 Pogodbeni stranki se izrecno zavezujeta, da bosta zaposlene, ki imajo dostop do vsebine tega razmerja in sodelujejo pri njegovem izvajanju v okviru svojega položaja, poučili o zaupnosti vseh dokumentov in podatkov.

13.4 Kupec izjavlja, da je njegovo področje varovanja osebnih podatkov urejeno skladno z veljavno zakonodajo. Prodajalec se obvezuje k varovanju vseh osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namen  prodaje blaga (kontrola naročila, dobava blaga in podobno).

13.5 Dolžnost varstva poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov ne preneha niti po prenehanju poslovnega odnosa pogodbenih strank.

13.6 V primeru kršitve obveze o varovanju poslovne skrivnosti in osebnih podatkov pogodbena stranka jamči za škodo, ki bi nastala drugi pogodbeni stranki, in se zavezuje, da bo drugi pogodbeni stranki povrnila vso povzročeno škodo.

14. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

14.1 Splošni pogoji poslovanja veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih splošnih pogojev poslovanja.

14.2 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev poslovanja.

14.3 Če bi katerokoli posamezno določilo teh splošnih pogojev poslovanja postalo ali se izkazalo za delno ali v celoti neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja.

14.4 O nameravani spremembi teh poslovnih pogojev poslovanja oziroma uveljavitvi novih splošnih pogojev poslovanja bo prodajalec obvestil kupca z objavo na spletni strani prodajalca http://www.lingva.si/ najmanj štirinajst (14) dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.

14.5 Ob napovedani oz. objavljeni uveljavitvi novih ali spremenjenih splošnih pogojev poslovanja lahko kupec odpove veljaven pravni posel tako, da poda pisno izjavo o odpovedi pred predvideno uveljavitvijo novih oziroma spremenjenih splošnih pogojev poslovanja, z odpovednim rokom devetdeset (90) dni.

15. KONČNE DOLOČBE

15.1 Prodajalca in kupca vežejo samo tiste obveznosti, ki so navedene v teh splošnih pogojih poslovanja oziroma so med njima pisno dogovorjene, in tiste določbe Obligacijskega zakonika, drugih zakonov in predpisov, ki so kogentne narave.

15.2 Vsaka pogodbena stranka je dolžna spremembo podatkov glede sedeža družbe ali morebitnih drugih podatkov v pisni obliki nemudoma sporočiti drugi pogodbeni stranki.

15.3 Za razlago in presojo vseh določb teh splošnih pogojev poslovanja, kakor tudi za urejanje razmerij iz vseh pravnih poslov, ki iz njih izhajajo, se uporablja pravo Republike Slovenije. Uporaba določb Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (CISG) je s temi splošnimi pogoji poslovanja izrecno izključena.

15.4 Pogodbeni stranki bosta sporazumno reševali spore iz medsebojnega pravnega posla, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija.

15.5 Ti splošni pogoji poslovanja so lahko zapisani v več jezikih. V primeru nejasnosti ali neskladnosti vedno prevlada slovenski jezik.

15.6 Ti splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani prodajalca http://www.lingva.si/ ter veljajo od 13.12.2023.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!